pakhuis image

Huurvoorwaarden

Toepasselijkheid en definities

1. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst gesloten met Pakhuis Opslag, mondeling of schriftelijk, hoe dan ook genaamd, terwijl deze algemene huurvoorwoorden eveneens van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen Pakhuis Opslag en de klant aangegaan dan wel tot stand gekomen. De overeenkomst betreft een huurovereenkomst in de zin van artikel 7:230a B.W. en heeft betrekking op een bedrijfsruimte, opslagruimte en/of garagebox die zal worden aangeduid als “het gehuurde.”

 

Verzekering

2. Huurder is gehouden zelf zorg te dragen voor verzekering van de in het gehuurde opgeslagen goederen en/of de gestalde vervoersmiddelen. Bij inboedelopslag is vaak de eigen inboedelverzekering voldoende. Huurder dient dit wel zelf door te geven aan de verzekeraar.

 

Borg

3. De huurder is gehouden bij aanvang van de huur, voorafgaand aan de ingangsdatum borg te betalen. Bij de verhuur van opslagruimte en een machtiging voor automatische incasso  is de borg gelijk aan de huurprijs van één huurperiode met een minimum van € 100,00. In alle andere gevallen is de borg gelijk aan twee periodes huur met een minimum van € 200,00. Bij de verhuur van een bedrijfsruimte en/of garagebox is de borg gelijk aan 3 huurperiodes. Na beëindiging van het opzegtermijn is verhuurder gehouden huurder dit bedrag terug te betalen, minus €25,00 administratiekosten. Daarnaast kan het zijn dat verhuurder een tegenvordering heeft op huurder zoals (openstaande huursom, administratie en/of schoonmaakkosten). In dat geval is verhuurder gerechtigd tot verrekening over te gaan. In verband met het terugboekingstermijn van 56 kalenderdagen, kan de borg pas na dit termijn aan de huurder worden teruggestort.

 

Opzegging

4. De opzegtermijn van deze overeenkomst bedraagt voor iedere partij één volledige kalendermaand. Opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven gericht aan het postadres van verhuurder of online op de website van verhuurder, waarbij als ingangsdatum van de opzegging geldt de dag van opzegging. Huurder krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de opzeggingen van de verhuurder, mocht deze bevestiging uitblijven dan dient huurder contact op te nemen met verhuurder. Als na einddatum contract door huurder geen sleutels/tags/pasjes zijn ingeleverd van het gehuurde dan vervalt de opzegging en wordt het contract met minimaal 1 volledige kalendermaand verlengd.

 

Betaling

5. Betaling van de huurprijs is verschuldigd bij vooruitbetaling voor aanvang van de huurperiode, met een machtiging voor automatische incasso of door over te maken via bank of giro op het nummer van de Rabobank NL89RABO0111523427 o.v.v. Pakhuis Opslag met naam, huurperiode en unitnummer of o.v.v. het factuurnummer. Indien huurder maandelijks een factuur wenst te ontvangen dan wordt de huurprijs met 9% verhoogd, ook is er een hogere borg verschuldigd, zie borg artikel 2.

6. Automatische incasso Is alleen mogelijk wanneer er voldoende saldo op de rekening staat. Indien het saldo op de rekening ontoereikend is wanneer verhuurder probeert te incasseren, wordt de huurder hiervan op de hoogte gesteld, met het verzoek het huurbedrag binnen 7 dagen zelf over te maken. Mocht de betaling ook na de gestelde termijn uitblijven dan zal verhuurder nogmaals het huurbedrag proberen te incasseren verhoogt met € 7,50 storneringskosten.

7. Indien huurder de huur zelf overmaakt en niet bij aanvang van de huurperiode betaald heeft, krijgt huurder een herinnering. Blijft na deze herinnering de betaling uit, dan ontvangt de huurder een aanmaning. Voor deze extra administratieve handelingen brengt verhuurder € 10,00 extra aan huurder in rekening. Naast de extra administratieve kosten kan er ook een boete worden opgeëist zie 10. boetebeding.

8. Bij het nalaten van een betaling zal de verhuurder de huurder de toegang tot de ruimte ontzeggen totdat het door huurder verschuldigde bedrag is voldaan. Indien het verschuldigde bedrag ook na een aanmaning niet is voldaan, dan is verhuurder gerechtigd de inhoud elders op te slaan of te stallen.

9. De vordering wordt na het uitblijven van de betaling door verhuurder uit handen gegeven aan de deurwaarder. De kosten hiervan worden verhaald op de huurder

10. Bij het uitblijven van de tijdige betaling van de huurpenningen kan een boete opgeëist worden. “De huurder is gehouden de overeengekomen huurprijs stipt en zonder korting of verrekening te voldoen. Over huurpenningen die niet of niet tijdig zijn betaald, is de huurder Pakhuis Opslag zonder ingebrekestelling een boete verschuldigd van 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van € 12,50 per maand – een gedeelte van de maand te zien als één maand – vermeerderd met de wettelijke rente over zowel de hoofdsom als de boete vanaf de datum dat de bedragen betaald hadden moeten zijn tot aan de dag dat deze volledig betaald zijn.”

11. Als de huurder nalatig is of blijft in de nakoming van enige verplichting die op hem rust ingevolge de wet, overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, heeft Pakhuis Opslag het recht de overeenkomst op te zeggen en/of te ontbinding van de overeenkomst te vorderen en volledige schadevergoeding te verlangen.

12. Als Pakhuis Opslag genoodzaakt is ontbinding te vorderen zoals bedoeld in het voorgaande lid of om nakoming van deze overeenkomst af te dwingen, waaronder begrepen de incasso van (achterstallige) huurtermijnen, lasten, boetes of andere bedragen die de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst aan het Pakhuis verschuldigd is, zijn alle kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het op enig moment maximaal achterstallige bedrag aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 1.500,00 exclusief BTW, onverminderd het recht van het Pakhuis om de volledige kosten van rechtsbijstand aan de huurder in rekening te brengen.

 

Inspectie

13. Huurder is gehouden te allen tijde vrije toegang te verschaffen tot het gehuurde, teneinde het gehuurde te kunnen inspecteren, hieraan reparatie te verrichten, dan wel door derden te laten verrichten, dan wel aan derden te tonen ter verhuur of verkoop, zomede in andere gevallen, waaraan verhuurder een reëel belang heeft het gehuurde te betreden, dan wel door anderen te laten. In gevallen waarin een verhuurder een reëel belang heeft het gehuurde buiten de aanwezigheid van huurder te betreden, zomede in gevallen waarin het verlenen van toestemming hiervoor door huurder redelijke wijze niet kan worden gevraagd of verkregen, is verhuurder gerechtigd het gehuurde op eigen initiatief te betreden, dan wel te laten betreden, bijvoorbeeld in geval van dringende noodzakelijke reparaties, het voldoen van veiligheidsvoorschriften, wanbetaling, etc.

 

Gebruik

14. Het gehuurde kan gebruikt worden als opslagruimte voor goederen en/of voorraad, en stalling voor een vervoersmiddel en/of aanhanger. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders dan als opslagruimte en/of stalling te gebruiken, zodat bijvoorbeeld het verkopen, het verlenen van diensten en enige andere commerciële activiteit in het gehuurde is uitgesloten. Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde gevaarlijke goederen, aan bederf onderhevige, elektrische apparatuur of brandbare goederen aanwezig te hebben, levende have of personen te laten verblijven, dan wel op andere wijze zodanig gebruik van het gehuurde te maken, dat hiervoor een bovennormaal risico voor verhuurder, huurder zelf of derden kan ontstaan. Verhuurder is gerechtigd eventuele schade door huurder toegebracht op huurder te verhalen. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde of een deel hiervan aan derden onder te verhuren, of op welke wijze dan ook door derden te laten gebruiken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Het is huurder niet toegestaan aan het gehuurde enige wijziging aan te brengen, tenzij verhuurder hierin voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegestemd. Evenmin is de huurder toegestaan aan binnen- en buitenkant van het gehuurde borden, stickers, lichtbakken, dan wel andere objecten aan te brengen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. 

Domicilie

15. Het is huurder niet toegestaan feitelijk of formeel aan het adres van het gehuurde een hoofdvestiging of nevenvestiging van een onderneming te vestigen, dan wel hierin op welke wijze dan ook domicilie te kiezen.

Einde huurovereenkomst

16. Huurder verklaart het gehuurde in goede staat opgeleverd te hebben gekregen. Bij het einde van de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde aan het Pakhuis op te leveren in de oorspronkelijke staat – hetzij de staat zoals vastgelegd in de bij aanvang opgemaakte omschrijving, hetzij, bij gebreke van een dergelijke omschrijving, in goede staat – geheel ontruimd, schoon en vrij van gebruiksrechten. Huurder is gehouden het gehuurde tijdig te ontruimen en bezemschoon op te leveren in geval van het eindigen van de huur. Indien huurder na het eindigen van de huur goederen in of aan het gehuurde achterlaat, vervalt het eigendom van deze goederen aan verhuurder, tenzij binnen een maand na het beëindigen van de huurovereenkomst huurder schriftelijk verzoekt deze goederen alsnog te verwijderen of op te halen. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit het verwijderen van goederen of afval worden verhaald op de huurder met een minimum van € 25,00.

17. Indien de huurder niet uiterlijk binnen een maand na de in voorgaand artikel genoemde mededeling van verhuurder de goederen heeft afgehaald, dan wel heeft laten afhalen is verhuurder gerechtigd de goederen te vernietigen of te laten vernietigen, af te voeren of te laten afvoeren, te verkopen of te laten verkopen. Eventueel hiermee gepaard gaande kosten, zoals opslagkosten, bewaarloon etc. is huurder gehouden aan verhuurder te vergoeden. Indien huurder niet tijdig of volledig ontruimt, is huurder voor het (de) desbetreffende tijdvak(ken) minimaal de volledige maandhuur verschuldigd.

 

Adres

18. Huurder is gehouden om (mail) adreswijzigingen, telefoonnummers en/of andere inhoudende afwijking van het in de huurovereenkomst genoemde adres van huurder, schriftelijk of via mail aan verhuurder door te geven. Zolang niet op deze wijze een adreswijziging is doorgegeven, geldt het in de huurovereenkomst genoemde adres tussen partijen als het juiste adres van huurder.

 

Wanprestatie

19. Verhuurder is gerechtigd huurder de toegang tot het gehuurde te ontzeggen indien huurder één of meerdere verplichtingen volgens de huurvoorwaarden, dan wel niet of niet volledig nakomt. Verhuurder is in dat geval gerechtigd het gehuurde te voorzien van nieuwe sloten etc. De hiervan het gevolg zijnde kosten is huurder gehouden aan verhuurder te vergoeden.

 

Sleutels

20. Verhuurder is eigenaar van de sleutels, tags of toegangspas. Bij verlies of diefstal van een sleutel/tag/pasje brengt huurder verhuurder hiervan direct op de hoogte. De kosten voor het maken van een nieuwe gecertificeerde sleutel/tags/toegangspas bedragen minimaal € 20,00. Deze kosten worden in rekening gebracht bij huurder.

 

Aansprakelijkheid

21. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, dan wel het door welke oorzaak dan ook al dan niet geheel verloren gaan of beschadigen van de zich in of in de nabijheid van het gehuurde bevindende goederen.

22. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van de gedragingen van hulppersonen, dieren en hulpgoederen, toegebracht aan goederen, personen of dieren die zich in of in de nabijheid van het gehuurde bevinden, hieronder begrepen schade door grove schuld en opzet, voor zover het niet medewerkers van verhuurder betreft. De exoneraties van de twee voorafgaande artikelen gelden voor al hetgeen dat en al wie zich in of rond het gehuurde, in het gebouw waarin het gehuurde zich bevindt, dan wel op het omliggende terrein van verhuurder bevindt. De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend schadegeval uitkeert.

 

Aanwijzingen

23. Huurder is gehouden alle aanwijzingen en regels van verhuurder in acht te nemen, zoals ondermeer opgenomen in het huishoudelijk reglement van verhuurder, waarvan huurder een exemplaar heeft ontvangen en dat tevens te alle tijde in is te zien op de website van de verhuurder. zie www.pakhuis-opslag.nl.

 

Toepasselijk recht

24. Geschillen over de overeenkomst worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, in eerste aanleg te beslechten door de kantonrechter in het resort waarbinnen zich het gehuurde bevindt.

 
 

ContactContact

7 dagen per week van 08:00 tot 20:00 staan wij voor je klaar!

Enschede 053 4 333 345
Almelo 0546 820 820
Hengelo 074 2 470 370

 Direct alle prijzen

 

 Volg ons op Twitter

Contact

7 dagen per week van 08:00 tot 20:00 geopend.
Postadres | 7545 NK Enschede Wethouder Nijhuisstraat 28

Locaties

Enschede

053 4 333 345

Frederikastraat 71

routebeschrijving

Almelo

0546 820 820

Dollegoorweg 5

routebeschrijving

Hengelo

074 2 470 370

Oude Postweg 26

routebeschrijving

U kunt onze vestigingen alleen op afspraak bezoeken. Voor het maken van een afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar op 0546-820820 of per e-mail op info@pakhuis-opslag.nl

Locatie

 

Wij helpen u graag

Wij helpen u graag, maandag t/m zondag van 08:00 - 20:00 of stuur ons een mail.

 0546 820 820

We nemen zo spoedig contact met je op.